Tankesmedjan
Movium

Avslutade projekt

Publicerad: torsdag 16 mars 2023

Senast ändrad: onsdag 19 juni 2024

Projektnummer
Projektnamn
Kontaktperson

265/23
Fritidens landskap: en studie av landskapets roll och potential i fritidsförvaltningarnas strategiska arbete
Amalia Engström
Rapport

262/23
Integrera Ekosystemtjänster i kommunal planering
Ekologigruppen Ekoplan AB
Rapport

253/22
Vad händer? – konst och tillfällig gestaltning i en riskmiljö för barn och unga
Hildegun Varhelyi
Rapport

249/22
Lunchskap - Tonårsstaden
Lise Strandh Hellström, Landskapslaget
Poster
Program

248/22
Begrepp i begravningsverksamheten
Helena Nordh
Rapport

243/22
Grön infrastrukturplanering i Skåne – i vilken utsträckning implementeras planer?
Christine Haaland
Rapport

241/22
Skol- och förskolegårdars slit och släng
Julia Schneider

240/21
Framtidens minnesplats – Östra kyrkogården i Malmö
Parvin Mazandarani

239/21
Parker och stadsrum Landet runt 1985-2020
Liselott Johansson, FSS

238/21
Här inne finns en stad – möjligheter för grönska, plats och identitet i en förtätad ytterkant
Emily Wade
Rapport

233/21
Serieworkshop i två delar för fördjupad studie av social rättvisa i projektet Att skicka begrepp på resa
Carola Wingren
Intervju

232/21
Skolgårdars och förskolegårdars ytor – en kunskapssammanställning
Märit Jansson
Rapport

231/20
Evidensbaserade riktlinjer vid planering av städers grönområden
Patrik Grahn
Faktablad

229/20
Mellan forskning och praktik: Utemiljödagen i Alnarp
Märit Jansson
Poster

227/20
Naturbaserade leklandskap för barn och unga
Fredrika Mårtensson
Rapport
Vägledning
Faktablad
Faktablad på engelska

223/20
Den viktiga osynliga landskapsarkitekturen
Jitka Svensson
Dokumentation workshop

220/20
Framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog
Andrew Butler
Rapport

218/20
Biogas från urbana gräsytor – seminarium
Sven-Erik Svensson
Rapport

217/19
Workshop rörelsefaktor
FOJAB
Artikel 1
Artikel 2

216/19
Designtävling 2020
Parvin Mazandarani
Tävlingsresultat

212/19
Testbed Hållbara Smarta Parker Göteborg
Anders Kristoffersson
Rapport

210/19
Hur säkras ett hållbart utbud av bostadsmiljöer lokalt, när globala finansiella aktörer utmanar bostadssystemet?
White
Efterord

208/19
Indikatorer för hållbar stadsutveckling
Ekologigruppen AB
Webbartikel

207/19
Utställning LEK! Former för en lekande stad
Lena Jungmark
Katalog

206/19
Strategiskt arbete med offentliga träds ekosystemtjänster
Johanna Deak Sjöman
Rapport

202/18
Utbildningsmaterial Flytt av JÄTTESTORA träd
Petter Åkerblom
Filmer

200/18
Konferens Ute är inne
Lena Jungmark
Pressmeddelande

199/18
Designtävling
Parvin Mazandarani
Tävlingsresultat

194/18
Delta-Environment Landscape planning: an Urban GeoDesign Example (DELUGE)
Neil Sang
Rapport

191/17
Alternativa biobaserade kostnadseffektiva granulat till plastgräsmattor
Bengt Persson
Rapport

190/17
Envisioning informal green spaces in Malmö as hubs for food, biodiversity, well-being and livelihood
Christopher Raymond
Läs mer

188/17
Biologisk mångfald på begravningsplats
Parvin Mazandarani
Läs mer

186/17
Hållbar utemiljöförvaltning i skola och förskola
Petter Åkerblom
Rapport
Vägledning Nacka kommun

184/17
Hälsofrämjande utemiljö – en utökad fallstudie i Täby kommun
Anna Bengtsson
Rapport
Faktablad

181/17
Begravningsverksamhetens utmaningar
Katarina Evenseth
Läs mer

180/17
Flytta stora träd
Petter Åkerblom
Läs mer

178/17
Geografisk analys av barns utemiljö som underlag för planering och förvaltning
Kerstin Nordin
Rapport

177/17
Place and process rethought: Learning outcomes from the Rivercity, Gothenburg
Caroline Dahl
Rapport

173/17
Strategiskt arbete med offentliga träds ekosystemtjänster
Johan Östberg
Rapport

172/16
NYTT MINNE – Återanvändning av gravstenar
Parvin Mazandarani
Läs mer

171/16
Hållbara mobilitetslösningar
Nina Vogel
Läs mer

170/16
GREEN SURGE Final Conference Malmö
Thomas B. Randrup
Läs mer

168/16
Funktionell täthet
Per G. Berg
Läs mer

167/16
Urbana löpspår
Mattias Qviström
Rapport

164/16
Hälsofrämjande utemiljö – koncept och modeller för att främja designprocesser
Anna Bengtsson
Delrapport 

163/16
Gröna tak – en bra biotop för insekter?
Christine Haaland
Rapport 

162/16
Branschbeskrivning utemiljö – uppdatering, fördjupning och förankring
Bengt Persson
Rapport 

160/16
Beyond ISM: The Landscape of Landscape Urbanism
Gunilla Lindholm
Läs mer

158/16
Filmdokumentation av internationell skolgårdskonferens
Anders Rasmusson
Film  

152/16
Undervisningspraktik på skolgård i grön, grå och blå omgivning
Fredrika Mårtensson
Rapport

149/15
Hållbar grönyteskötsel
Thomas B. Randrup och Johan Östberg
Rapport

146/15
Från rastyta till naturrum för skolgårdsförlagd undervisning
Fredrika Mårtensson
Rapport

144/15
State of Swedish Parks – A Pilot Study
Thomas B. Randrup
Rapport

133/14
Kan god utemiljö minska upplevelsen av störning från buller?
Erik Skärbäck
Rapport

132/14
Fysisk planering och stads- och stadsnära jordbruk i Uppsala län
Madeleine Granvik
Rapport

131/14
Arboretet vall Hage i Gävle som kunskapskälla och förnyelseprojekt
Allan Gunnarsson
Examensarbete

126/14
Utvärdering av stadsodling i Helsingborg och Malmö
Tim Delshammar
Rapport

124/14
Skolgårdsintervention
Fredrika Mårtensson
Rapport

122/14
Open Architecture Initiative - För metodutveckling och delandekultur
Annelie Håkansson och Caroline Dahl
Rapport

121/14
Kontroll, uppföljning, utvärdering och incitament för rätt skötselkvalitet
Anders Kristoffersson
Rapport

117/13
Partnering i entreprenader för utemiljöskötsel
Anders Kristoffersson
Rapport

114/13
Skyddande av träd vid byggnation
Johan Östberg
Rapport
Movium Fakta

113/13
Grönstruktur som integrerat stadsbyggnadselement - Förslag till uppföljning Lomma Hamn
Johanna Deak Sjöman och Anders Kristoffersson
Rapport

111/13
Vitaliseringsförsök av bokarna i Pildammsparken i Malmö
Anna Levinsson
Rapport

109/13
Levande väggar
Linda-Maria Mårtensson och Tobias Emilsson
Rapport

108/13
Material i utemiljö och miljöpåverkan
Ann Bergsjö och Åsa Bensch
Movium Fakta

105/13
Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning – en jämförelse mellan offentliga och privata förvaltare i Sverige och Danmark
Bengt Persson
Rapport

102/12
Begrepp i begravningsverksamhet
Ann-Britt Sörensen
Rapport

99/12
Urban Test-Labs som mötesplatser för forskning och resilient stadsutveckling
Måns Norlin och Gunilla Lindholm
Rapport

91/12
Offentlig-privata samförvaltningszoner: ett nytt verktyg för brukarmedverkan
Anders Busse Nielsen
Rapport 1
Rapport 2
Rapport 3

81/11
Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande
Erik Skärbäck
Rapport

78/11
THE NORDIC GREEN SPACE AWARD PROJECT
Tim Delshammar
Läs mer

76/10
En metod för att identifiera urbana träd vars rötter växer i VA-ledningar
Ann-Mari Fransson
Rapport

74/10
Trädgården och parken vid Tomarps Kungsgård, delprojekt
Anna Jakobsson

72/10
Förstudie - Problemet med underhållsskulden
Ann-Britt Sörensen och Angela Sandell

70/10
Kartläggning av svenska experter inom området träd i urban miljö
Tim Delshammar

69/10
Seminarium om stadsodling, Kulturhuset hösten 2010
Tim Delshammar

68/10
Trygghet i bostadsområdets gröna miljöer
Märit Jansson
Rapport

65/10
Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet
Ann-Britt Sörensen

58/10
Seminarium om stadsodling
Tim Delshammar

55/10
Projekt Nya stadsträd – selektion och utvärderingar
Henrik Sjöman
Rapport

52/09
Underhåll av järnvägstransportsystemets skötselgata – strategier och metoder för effektiv skötsel av vegetation
Anders Busse Nielsen
Rapport

51/09
Landskapsanalys Siljan
Karin Hammarlund och Jenny Nord

50/09
Att kommunicera kring hållbar stadsutveckling: En Sociokulturell studie över diskursen mellan forskarmiljön och stadsplanerare
Anders Larsson

48/09
Förstudie om grön rehabilitering på landsbygden
Patrik Grahn och Lena Johnson
Rapport

47/09
Värdet av grönytor - en kunskapssammanställning som underlag för stadsplanering
Märit Jansson

45/09
Miljöaspekter på gravplanteringen
Helena Karlén

44B/10
Landsbygdsutveckling genom möten mellan landskaps- och kulturhändelser
Gunilla Lindholm

43/09
Framtida kyrkogårdar - utarbetande av forskningsprojekt för kyrkogårdsområdet
Mats Lieberg och Ann-Britt Sörensen

42/09
Etablering av kommunikationsplattform inom trädgårdsturism
Göran Nilsson

41/09
Kan pimpsten reducera risken för fosforförluster från golfgreenar?
Siri Caspersen

40/09
ALLOT- experimentell köksträdgård på Wanås
Maria Hellström Reimer

39/09
Internationell konferens om stadsträd - Urban Trees
Göran Nilsson

38/09
Bete ur ett mångbruks och hållbarhetsperspektiv; betesdjur, beteseffekter, landskap och människor
Ingrid Sarlöv-Herlin och Anders Herlin

37/09
Informationsinsatser för ökad användning av prydnadsväxter i utemiljöer
Göran Nilsson

36/08
Nordiska Trädgårdar - mässdeltagande 2009
Birgitta Rämert

34/08
Kartering av miljökaraktärer på kommunövergripande nivå
Erik Skärbäck

32/08
Utvärdering av projekt Grön Rehabilitering i Östergötland
Patrik Grahn

31/08
Ekologisk omställning av utemiljön i efterkrigstidens bebyggelse
Tim Delshammar

30/08
Attraktiva miljöer för en mångfald av arter i vägnära miljöer
Tobias Emilsson

26/08
Fogar för markplattor av natursten - material och dimensionering
Kaj Rolf

25/08
Biotopförstärkning genom insådd/inplantering som metod för att gynna hotade insekter
Mårten Hammer

24/08
Lokalklimatets effekt på bullerspridning
Erik Skärbäck

23/08
Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel
Anders Kristoffersson

20/08
Det offentliga rummets möjligheter som pedagogisk miljö med koppling till konkreta utomhuspedagogiska metoder
Torsten Kellander

17/07
Naturstensmurar i kyrkogårdsmiljöer
Ann-Britt Sörensen

16/07
Skötselmanual för bostadsgårdar
Bengt Persson

15/07
Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet genom ett livscykelperspektiv
Tim Delshammar

14/07
Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel
Anders Kristoffersson

12B/08
Upphandlings- och byggråd för golfsektorn – fortsättning
Kent Fridell

12/07
Upphandlings- och byggråd för golfsektorn – förstudie
Kent Fridell

11/07
Urbankonst i det offentliga rummet
Titti Olsson

08/07
Förebyggande av ogräs i stenbeläggningars fogmaterial
Håkan Schroeder

07/07
Hållbar utveckling och förvaltning av vägrummet
Tim Delshammar

06/07
Växter på kyrkogård
Ann-Britt Sörensen

04/07
Utveckling av Destination Söderslätt
Ole Reiter

03/07
Arkitektoniska-biodynamiska koncept
Roland Gustavsson
Presentation

19/06
Gröna Trappan
Patrik Grahn

18/06
VR i vägbyggandets tjänst, se projekt 2/06
Caroline Hägerhall

14/06
Användning av natursten i utomhusmiljö – utveckling av kunskap om materialhantering
Kaj Rolf

13C/06
Kyrkogårdsprojekt, Kyrkogårdens och parkens gångar
Ann-Britt Sörensen

13B/06
Kyrkogårdsprojekt, Askgravlundar i Sverige
Ann-Britt Sörensen

13A/06
Kyrkogårdsprojekt, Design av återlämnade gravrätter
Ann-Britt Sörensen

12/06
Mark- och växter i vägmiljöer, en kurs i samarbete mellan E-gruppen, Movium och Vägverket
Göran Nilsson

11/06
System Living Plant Protection
Hartmut Schüssler
Rapport

10/06
Grön Rehabilitering
Susanna Lundqvist

08/06
Trädsponsring – erfarenheter av samverkan mellan parkförvaltning, brukare och det privata näringslivet
Tim Delshammar

07/06
Förebyggande av rotinväxning i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd
Kaj Rolf
Rapport

06/06
Augustenborgs Botaniska Takträdgård
Tobias Emilsson

05/06
Att växa i samverkan - etablering av ett SamarbetsCenter i Malmö
Mats Lieberg

04/06
Ekologiskt uthållig parkskötsel
Håkan Schroeder
Faktablad

03/06
Utvärdering av totalentreprenad för skötsel av utemiljö på Augustenborg i Malmö
Anders Kristoffersson

02/06
En vision för Virtual Reality i vägbyggandets tjänst
Caroline Hägerhäll
Rapport

01/06
Utomhuspedagogik och skolträdgård
Torsten Kellander
Rapport