Tankesmedjan
Movium

Krav och kriterier

Publicerad: torsdag 23 mars 2023

Senast ändrad: tisdag 18 juni 2024

Forskare kan tillsammans med Movium partners söka medel för projekt som utvecklar kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Movium partners samt forskare kan söka medel för aktiviteter som utvecklar branschen i stort såväl som forskningen och kunskapsläget.

Samfinansierade forskningsprojekt

Våra samfinansierade forskningsprojekt har som mål att utveckla kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Movium Partnerskap bekostar maximalt 50 procent av beviljade samfinansierade forskningsprojekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner. Ansökningar om kompletterande medel till andra forskningsfinansiärer ses som positivt.

Aktiviteter

Våra aktiviteter har som mål att bidra med kunskap av stort värde för så många av våra partners som möjligt. Det kan handla om kunskapssammanställningar, seminarier, workshoppar eller konferenser. Ansökan görs av en forskare anställd vid SLU:s LTV-fakultet och/eller en partner. Det går att söka finansiering för en aktivitet upp till 50 000 kronor.

Viktiga datum

Aktivitetsansökningar kan lämnas in fortlöpande under året. Beredningsgruppen för aktivitetsansökningar fattar beslut löpande.

Projektansökningar lämnas in 15 februari (beviljade projekt startar under mars–december samma år) eller 15 oktober (beviljade projekt startar under januari-september nästkommande år). Beredningsgruppen för projektansökningar bereder ansökningar senast sex veckor efter sista ansökningsdatum. LTV-fakultetens dekan och SLU Tankesmedjan Moviums verksamhetsledare fattar därefter beslut omgående.

Finansiering - PROJEKT

Maximalt 50 procent av projektet bekostas av Movium Partnerskap (denna finansiering bekostar LTV-fakultetens inblandning i projektet). Minst 50 procent av projektet bekostas av en partner (alternativt flera) i Movium Partnerskap.

80 procent av beviljade medel betalas ut efter avtalsskrivning. 20 procent av beviljade medel betalas ut efter slutredovisning. OBS att de sista 20 procent inte betalas ut om slutredovisningen är mer än sex månader försenad (utan att det är godkänt av Movium Partnerskaps koordinator).

Avtal ska vara inkomna till registrator senast tre månader efter beslut om tilldelning av medel fattats. Har inte avtal inkommit efter tre månader återtas beslut om tilldelning av medel och ny ansökan får lämnas in såvida inte Movium Partnerskaps koordinator har beviljat anstånd.

Finansiering med kontanta medel ges högre prioritet, även om partners kan delfinansiera en del av projekt genom egen arbetsinsats eller material.

Ansökningskrav - PROJEKT

– Den sökande är en forskare vid SLU och LTV-fakulteten.
– Minst en partner* från Movium Partnerskap samfinansierar och deltar i projektet.
– Finansieringen från partnern ska vara förankrad innan ansökan.
– Fullständigt ifylld ansökan (via Moviums hemsida).
– Projektet ska vara av stor nytta för branschen.
– Ansökan ska vara förankrad hos prefekten och knyta an till prioriterad verksamhetsinriktning.
– Ansökan ska vara förankrad hos koordinatorn för Movium Partnerskap.

Resultatkrav - PROJEKT

Förutom branschnytta ska minst en av följande (ej rangordnade) punkter vara resultatet av ett samfinansierat forskningsprojekt:
– Vetenskaplig artikel
– Forskningsansökan
– Företagsdoktorand eller kommundoktorand
– Förstudie som genererar nya forskningsidéer

Ansökningskrav - AKTIVITET

– Den sökande är en ansluten partner eller en anställd vid SLU:s LTV-fakultet.
– Aktiviteten ska vara av stor nytta för branschen.
– Aktiviteten ska erbjuda ett mervärde till Moviums partners.
– Fullständigt ifylld ansökan (via Moviums hemsida).
– Ansökan ska gälla summor upp till 50 000 kr.

Resultatkrav - AKTIVITET

Förutom branschnytta ska minst en av följande (ej rangordnade) punkter vara resultatet av en aktivitet:
– Populärvetenskaplig publicering
– Seminarium
– Konferens
– Workshop
– Kunskapssammanställning
– Informationsinsamling
– Vetenskaplig artikel
– Förstudie som genererar en forskningsansökan
– Förstudie som genererar nya forskningsidéer

Bedömningskriterier PROJEKT & AKTIVITET

En guide för prioritering bland ansökningar. Beslut sker efter en sammanlagd bedömning.
– En välformulerad och genomtänkt ansökan med en relevant och aktuell frågeställning
– En genomtänkt plan för genomförande och en väl sammansatt projektgrupp som bedöms ha goda möjligheter att nå resultat.
– Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar branschen.
– Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar forskning och undervisning vid LTV-fakulteten.
– Att projektet/aktiviteten bedöms passa med minst ett av Moviums samverkansområden.
– Att den generella nyttan med projektet är stor och inte bara till nytta för just det här tillfället.

Beslut

Alla aktivitetsansökningar bereds och beslutas fortlöpande av en grupp bestående av LTV-fakultetens dekan, Moviums verksamhetsledare, Chefen för Enheten för samverkan och utveckling samt Movium partnerskaps koordinator.

Alla projektansökningar bereds för beslut av en grupp bestående av LTV-fakultetens dekan, Moviums verksamhetsledare och branschrepresentanter. Moviums verksamhetsledare och LTV-fakultetens dekan tar därefter beslut om samtliga projektansökningar.

* Kravet är att organisationen som ska samfinansiera och delta i projektet är partner vid projektstart. Det är alltså inte ett krav att organisationen är en partner vid ansökningstillfället. Däremot ska det vara förankrat inom organisationen vad som gäller vid ett godkännande.