Tankesmedjan
Movium

Samverkansområden

Publicerad: onsdag 29 mars 2023

Senast ändrad: tisdag 18 juni 2024

SLU Tankesmedjan Moviums samverkansområden

Våra samverkansområden vägleder inriktningen av verksamheten och fungerar som stöd vid bedömning av ansökningar till partnerskapsprojekt m.m.  

Omställning av urbana landskap/ Kampen om staden

Movium lyfter fram planeringsfrågor som ger nya perspektiv på det urbana landskapet och dess omgivningar. En livsmiljö som är human, resilient och väl gestaltad främjar omställningen. Movium utvecklar kunskapsunderlag och bildar opinion i strävan efter ett bärkraftigt samhälle.

Staden och barnen

Movium har regeringsuppgiften att koordinera kunskapsutveckling kring barns och ungas utemiljö. Planering, utformning och förvaltning av grön, trygg och varierad utemiljö är avgörande för barns och ungas trivsel, lek och hälsa. Movium ger argument och kunskap för en hållbar stadsutveckling där barns och ungas behov tillgodoses.

Hälsofrämjande utemiljöer/ Den hälsosamma staden

Movium bidrar till att skapa livsmiljöer som stärker hälsa och välbefinnande för alla åldrar. Sådana miljöer är sinnliga, tillgängliga och skapade för rörelse, avskildhet, stillhet, återhämtning, lek, rekreation och stimulans. Movium tar fram fakta, argument, modeller och verktyg för implementeringen av kunskapen om hälsa och utemiljö.

Urban ekologi/ Stadens ekosystemtjänster

Movium arbetar för harmoni i samspelet mellan människor, djur och växter och verkar för balans i det system som är vår livsmiljö. En helhet där skönhet och grönska samexisterar i ett evigt kretslopp. Movium värnar om den urbana naturen genom att ge inspiration och sprida kunskap, fakta och argument till alla som deltar i samhällsbyggandet.