Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5 Bakgrundsbild 6 Bakgrundsbild 7 Bakgrundsbild 8

Staden och barnen

Movium samordnar kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring barns och ungas utemiljö.

Regeringen gav 2006 Movium i uppgift att samordna och sprida kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö. En koordinatorstjänst är sedan dess upprättad. Genom nätverkande och samarbeten med berörda myndigheter, regioner, kommuner, företag, universitet och NGO´s skapas i förlängningen kunskapsutveckling som kommer branschen till del.

BARN PLATS LEK STAD – strategier för barnvänlig stadsplanering (2021)

Regeringsuppgiften att nationellt samordna kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring barns och ungas utemiljö anförtroddes Movium på grund av tankesmedjans nära koppling till SLU:s framväxande forskning om barn och utemiljö samt i Moviums fyrtioåriga engagemang och dialog kring dessa frågor.

Movium konstaterar att goda intentioner för planering av barnvänliga städer syns på många håll, men trots det går utvecklingen i sin helhet ofta åt fel håll. Nya synsätt, prioriteringar och intressen ska avvägas och tillgodoses i planering, utformning och förvaltning. På SLU har Tankesmedjan Movium tillsammans med barnforskare en unik möjlighet att stötta arbetet genom den dubbla kompetensen kring barn och utformning av stadens utemiljöer. Frågans angelägenhet befästs av allt fler.

Movium har därför tagit fram en skrift som resonerar kring begreppen barn, plats, lek och stad. Vi vill uppmärksamma alla samhällsbyggare och beslutsfattare på barns unika förutsättningar och kunskap om sin egen närmiljö. I boken formulerar vi medskick till politiken för att kunna genomföra barnvänligare stadsplanering med stöd i barnkonventionen, Politik för gestaltad livsmiljö och Agenda 2030. Barn och ungas perspektiv är viktiga och avgörande för visionen om ett hållbart samhälle.

Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering är skriven av Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljö, vid SLU Tankesmedjan Movium.

Barn, plats, lek, stad

Nyheter staden och barnen

Svartvit bild, stängsel, gräsmatta, träd. Foto.

onsdag 27 mars 2024

Otillräcklig databas om rättsfall
Barnombudsmannens databas brister när det gäller rättsfall kopplade till barnkonventionen. Förklaringen är resursbrist.
Barn springer på stockar. Foto.

onsdag 27 mars 2024

Varje rörelse räknas!
Hur kan vi vända trenden mot alltmer stillasittande barn och unga? Den 11 april 9.00 - 12.00 arrangeras seminariet Hur får vi barn och unga att röra sig...
Gatumiljö. Foto.

onsdag 6 mars 2024

Öppet seminarium om barns uppväxtmiljö
Jobbar du med frågor som rör barn och ungas utemiljö? Välkomna till ett öppet seminarium på temat Uppväxtvillkor i en urbaniserad värld: Att skapa utemi...