Tankesmedjan
Movium

Movium Partnerskapsprojekt

Publicerad: torsdag 16 mars 2023

Senast ändrad: måndag 24 juni 2024

Movium Partnerskapsprojekt är en satsning vid LTV-fakulteten som syftar till att stärka samverkan mellan akademin och aktörer inom hållbar stadsutveckling. Projektet erbjuder medel för kapacitetshöjande insatser och forsknings- och utvecklingsprojekt som SLU medarbetare genomför i nära samarbete med Movium Partners, det vill säga behovsägare och intressenter, såsom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Movium Partnerskapsprojekt syftar till att

 • Stötta samverkansbaserad forskning
  Främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för hållbar stadsutveckling genom samverkan med behovsägare och intressenter inom området
 • Stärka forskningsmiljöer
  Utveckla konkurrenskraftiga forskningsmiljöer vid LTV-fakulteten där medarbetare kan röra sig mellan forskning och undervisning, och där forskare tidigt i karriären ges möjlighet att utveckla sin självständighet
 • Stödja utveckling och innovation
  Understödja utvecklingen inom offentlig, privat och idéburen sektor genom att stimulera kunskapsutveckling och innovation inom hållbar stadsutveckling
 • Förbättra SLU:s roll
  Positionera SLU som en aktiv part i hållbar stadsutveckling i samverkan med Movium Partners från näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor

Det finns två olika utlysningar för medel inom Movium Partnerskapsprojekt:
(1)  Utlysning för forskningsprojekt, pilotprojekt och förstudier och
(2) Utlysning för kapacitetshöjande insatser.

1.   Utlysning för forskningsprojekt, pilotprojekt och förstudier

Vad kan du söka för

 • Pilotprojekt och förstudier
 • Forskningsprojekt
 • Medfinansiering av ett samverkansbaserat doktorandprojekt. Movium Partnerskap och övriga parter finansierar doktorandens lön i enlighet med SLUs doktorandstege, inklusive kostnader för overhead. Notera att fakulteten inte längre antar licentiander.
 • Du kan söka medel för lön, resor och driftskostnader. Notera att du ej kan söka medel för material med längre avskrivningsperiod än projektets längd.
 • Särskild prioritet vid bedömning kommer att ges till LTV-forskare tidigt i karriären (0-5 år efter disputation).

Hur mycket kan du söka?

 • Tillgängliga medel att söka: <300 000 kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för upp till två plus ett år (totalt 900 000kr). Efter två år förväntas du delrapportera och skicka in en ny ansökan för tredje året.

När kan du söka?

 • Öppet för ansökningar två gånger per år, 15 februari och 15 oktober

Formella krav

 • Fullständigt ifylld ansökan och budget
 • Huvudsökande måste vara anställd vid LTV-fakulteten på SLU
 • Minst en Movium Partner måste vara medsökande
 • Projektgruppen måste bestå av minst en disputerad forskare
 • Medsökande som ej är anställd vid SLU måste medfinansiera sin tid i forskningsprojektet.
 • Forskningsfrågor måste ha tagits fram i samråd med minst en Movium Partner, och samverkan mellan SLU och Movium Partners måste ske i projektgenomförandet.

Glöm ej att ansökan måste godkännas av prefekt och ekonom innan den skickas in. Mall för ansökan kan laddas ner här. Mall för budget kan laddas ner här.  Ansökan i sin helhet inklusive budget ska skickas som pdf till Moviums funktionsmail: movium@slu.se

Samverkan

Samverkan kan ske på olika sätt, från referens- eller styrgrupper till samskapande processer. Grundkravet är att problemställningen formas i dialog mellan SLUs medarbetare och Movium Partners, och att samverkan sker under hela projektgenomförandet. Hur samverkan ska ske och vilken typ av samverkan som är lämplig beror på forskningsfrågan och detta ska beskrivas i projektansökan.

Bedömning och beslutsprocess

Ansökningarna bedöms av en extern grupp med representanter från akademin och den privata, offentliga och/eller idéburna sektorn. Gruppen ger förslag på avslag respektive bifall, och dekan fattar beslut inom åtta veckor efter sista ansökningsdag. Kom ihåg att en välskriven ansökan ökar chanserna för en god bedömning av din ansökan. Följande kriterier för bedömning gäller:

 • Originalitet och nytänkande
  Behandlar i hög grad ny frågeställning och bidrar till ny kunskap och innovation inom hållbar stadsutveckling
 • Stärkt forskningsmiljö
  Bidrar till viktiga nätverk och kunskapsutveckling i en befintlig eller framväxande forskningsmiljö vid LTV-fakulteten, särskilt för forskare tidigt i karriären
 • Genomförbarhet
  Realistisk projektplan med lämpliga metoder och samverkan med Movium Partners
 • Samhällsnytta
  Adresserar viktiga samhällsutmaningar inom området hållbar stadsutveckling och har potential att bidra till stor nytta för Movium Partners

2.   Utlysning för kapacitetshöjande insatser

Denna utlysning syftar till att stärka LTV-fakultetens medarbetares kapacitet att bedriva forskning och undervisning i samverkan med behovsägare och intressenter inom hållbar stadsutveckling. Här avser kapacitet medarbetarnas kunskap, nätverk och ekonomiska resurser, och kan innebära allt från att förbättra möjligheterna för LTV-medarbetare att delta i konkurrenskraftiga team och nätverk för att erhålla externa medel till att säkerställa nödvändig kunskap och dialog kring viktiga frågor.

Vad kan man söka för?

 • Kostnader kopplade till genomförande av aktiviteter såsom workshops, seminarier och konferenser
 • Kostnader kopplade till utvidgning av nätverk och skapande av konsortium
 • Kostnader kopplade till personalutbyte mellan SLU och Movium Partners
 • Går ej att söka medel för lön eller annat arvode

Hur mycket kan man söka?

Tillgängliga medel att söka vid varje tillfälle: <50 000 kronor.

När kan du söka?

 • Öppet för ansökningar fyra gånger per år:  15 februari, 15 maj, 15 oktober, 1 december

Formella krav

 • Fullständigt ifylld ansökan
 • Huvudsökande måste vara anställd vid LTV-fakulteten på SLU
 • En Movium Partner måste vara medsökande
 • Samverkan mellan SLU och Movium Partners måste ske i genomförandet

Mall för ansökan kan laddas ner här. Mall för budget kan laddas ner här. Ansökan  sin helhet inklusive budget  ska skickas som pdf till Moviums funktionsmail: movium@slu.se

Bedömning och beslutsprocess

Ansökningarna bedöms av en intern bedömningsgrupp vid SLU, bestående av medarbetare från LTV-fakulteten med mandat att arbeta med samverkan. Gruppen inkluderar en samverkanslektor inom urban miljö, verksamhetsledaren för SLU Tankesmedjan Movium och vicedekanen för samverkan och miljöanalys. Partnerskapskoordinatorn utarbetar beslutsunderlaget som föredras för dekanen, vilken fattar det slutgiltiga beslutet. Beslutet tas senast fyra veckor efter att ansökan skickats in. Följande kriterier för bedömning gäller:

 • Kapacitetshöjning
  Insatserna bidrar till stärkt förmåga, nätverk, kunskap och/eller resurser hos medarbetare vid LTV-fakulteten för att bedriva samverkansbaserad forskning eller undervisning inom området hållbar stadsutveckling.
 • Genomförbarhet
  Upplägget är realistiskt och lämpligt utifrån syfte och samverkan med Movium Partners ändamålsenligt.