Tankesmedjan
Movium

Saltskador

Publicerad: onsdag 29 mars 2023

Vi har upptäckt att flera lindar på flera platser i centrala staden knappt har kommit igång med lövsprickningen. Alla dessa träd planterades för cirka 10 år sedan i olika projekt. Vi har inte märkt något avvikande med just de träden tidigare. Andra träd i närheten (också lindar) ser normala ut. Vad tror ni detta kan bero på och har ni någon rekommendation till oss. Bör vi vidta någon åtgärd?

SVAR:
Efter telefonsamtal och ha granskat bilder kan jag tydligt konstatera att nämnda träd är saltskadade, misstänker även att syrebrist råder. Flera av övriga träd uppvisar avtagande vitalitet. Nödskott/vattenskott har bildats vid stambas samt på stam, vilket är tecken på problem i rotzon. Jag förmodar att växtbäddar är allt för begränsade för en god rotutveckling.

Vi har i dag stora problem att salthaltigt vatten från gator och trottoarer söker sig ner i trädbäddar, när salt används för halkbekämpning. Detta vatten skall gå till dagvattennätet inte till träd. Däremot är vatten från tak en god lösning. En bra lösning är att magasinera takvatten för att sedan leda ut detta via droppslangar placerade i växtbädden.

Aktuella träd byts och allt material i växtbädden skall ersättas med nytt. Nytt substrat bör vara en pimpstensjord som både leder vatten kapillärt och underlättar gasutbyte. Kan ni även utöka volymen i växtbädden så är det långsiktigt bättre.

Björn Vollbrecht