Tankesmedjan
Movium

Kravställning jord till landskapsplanteringar

Publicerad: onsdag 29 mars 2023

Hur ska vi i den tekniska beskrivningen kravställa växtjord för landskapsplanteringar?

Det handlar om stora träd och buskgrupper som ska planteras i järnvägens sidoområden, totalt cirka 1,5 hektar planteringsyta. Ytorna kommer att byggas upp av schaktmassor från projektet så alla planteringar kommer att vara av typ 1. Eftersom det handlar om så enorma mängder växtjord och det är befintliga massor som ska återanvändas till planteringsytorna så tänker vi att det blir begränsande att föreskriva att växtbäddar ska anläggas enligt AMA Växtbädd typ 1 med jord A. Att sortera ut och jordförbättra schaktmassor så att de uppfyller kraven på jord A riskerar att bli orimligt dyrt och krångligt, i förhållande till att det är stora landskapsplanteringar där det inte måste vara optimala förhållanden enligt konstens alla regler.

Därför funderar vi på om vi ska föreskriva ett recept på en helt egentillverkad jord? Eller använda oss av DCL.1111 typ 1 med jord A men göra en ändring jämfört med AMA och dra ner på kraven på jorden? Till exempel tillåta lägre näringsinnehåll än vad som rekommenderas i RA, lägre mullhalt och en kornstorlekskurva med större spann. Har du något förslag på hur vi kan formulera oss?

Det kommer att finnas schaktmassor från både skogsmark och åkermark men exakt vilka massor som kommer finnas tillgängliga för landskapsplanteringarna har vi ingen uppgift om i dagsläget. Därför har vi heller inga jordanalyser att utgå från utan måste skriva in vilka krav vi ställer på växtjorden och så får entreprenören lösa eventuell jordförbättring för att uppfylla kraven.

SVAR:
Man kan göra detta på flera på olika sätt, här kommer några tankar:

Jag föreslår att man kan tillåta att jorden har en kornstorlekskurva som motsvarar både AMA A och AMA B, vad tror du om det? Det är ett enkelt sätt att beskriva det, man behöver då inte rita egna kornstorlekskurvor eller skriva svårlästa tabeller. Vidare tycker jag att det kan vara rimligt att sänka mullhalten i övre växtjorden från rekommenderade 5–8% till 3–8%, låter det rimligt?

Om ovanstående kan vara en modell så bör detta formuleras under kod DCL.11. Först tar man med DCL.11:s tre inledande meningar; om jordklumpar, utläggning och flerårigt ogräs – utan ändring. Därefter skulle man kunna skriva: ”Påförd jord ska bestå av naturligt bildad jord eller jordblandningar. Med ändring av krav i AMA ska påförd jord uppfylla krav antingen enligt tabell AMA DCL.11/1 Jord A för normala utföranden eller enligt tabell AMA DCL.11/2 Jord B för torra utföranden. Krossprodukter får inte förekomma i jord A eller jord B. Med ändring av krav i AMA ska övre växtjord ha 3–8 viktprocent mullhalt för planteringsytor med buskar och träd. Undre växtjord ska ha högst 2 viktprocent mullhalt.”
Sedan bör avsnittet om provning av jorden också följa.
Någonstans under denna kod behöver också nämnas att man i första hand ska använda inom arbetsområdet tillvaratagna massor.

Under DCL.111 behöver man inte ändra eller lägga till något.

Under DCL.212 kan lämpligen anges vilkens slags material som ska användas för att vid behov höja mullhalten i den tillvaratagna jorden.

Vid DCL.23 anges lämpligen de krav som ställs på näringsinnehåll i jorden, och istället för att åberopa tabellen i RA (RA DCL.23/1) kan man formulera egna lägre värden, om man tycker att det är OK att gå under RA:s rekommendationer.

Anders Folkesson