Tankesmedjan
Movium

Utveckling av miljöövervakningsprogram för den urbana miljön

Publicerad: tisdag 9 april 2024

Thomas Randrup. Porträttfoto.
Thomas Randrup. Foto: privat

SLU Tankesmedjan Movium koordinerar SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö. Under ledning av professor Thomas Randrup har ett arbete påbörjats för att utveckla ett långsiktigt miljöövervakningsprogram för den urbana miljön.

Vad är SLU:s miljöanalysprogram? SLU har regeringsuppdraget att förse samhället med kunskap och underlag för att nå miljö- och hållbarhetsmål genom miljöanalys och miljöövervakning (FoMA). Utgångspunkten för detta är samhällsutmaningar och behov, såsom de uttrycks i de 16 nationella miljömålen, i internationella åtaganden och i en allmän ambition att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. SLU samordnar tolv FoMA-program, kopplade till Sveriges nationella miljömål.

Program Bebyggd miljö har en årlig budget på ca 500.000 SEK och som främst har gått till avgränsade förstudier gällande exempelvis trädinventering, stadsutglesning samt täthet, och landskapskaraktärisering. Långsiktiga övervakningsprogram av större och mer hållbar karaktär har varit svåra att initiera. Thomas Randrup har därför fått uppdraget att se över hur en mer långsiktig miljöövervakning i den byggda miljön skulle kunna se ut och organiseras.

Det finns starka incitament för grönare städer och samhällen. Den generella kunskapen om det grönas betydelse har ökat och exempelvis har EU-direktiv och internationella konventioner kring urbana grönytor aldrig varit starkare än nu. Exempel på detta är EU:s förväntade lag om naturrestaurering samt FN:s konvention om biologisk mångfald. Svenska myndigheter har viktiga roller i implementering och uppföljning av dessa, men det finns potential för SLU att i större utsträckning bidra till arbetet med upplägg av övervakning, analyser av data, framtagande av beslutsunderlag, och uppföljning av miljöåtgärder som genomförs till följd av politiska beslut.

I samråd med myndigheterna i program Bebyggd miljös referensgrupp; Boverket, Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten SCB, Riksantikvarieämbetet, Folkhälsomyndigheten, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Trafikverket påbörjas nu ett större arbete för att utveckla en strategi för hur SLU bättre kan bidra till Sveriges uppfyllande av EU-direktiv och internationella konventioner kring långsiktig miljöövervakning av urbana grönytor. Ansvarig för projektet som utförs under 2024 är professor Thomas Randrup på institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

HARALD KLEIN