Tankesmedjan
Movium

SLU Tankesmedjan Movium kommer ta fram rekommendationer för praktiken i projekt om hälsofrämjande grönytor

Publicerad: torsdag 28 mars 2024

Två kvinnor promenerar i glänta i park. Foto.
Foto: Harald Klein

26 mars tillkännagav forskningsrådet Formas vilka projekt som beviljats medel i deras utlysning Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande. Ett av dessa var "REGLER OCH VERKTYG – att säkerställa grönytor i närområdet för att främja hälsa och välbefinnande" med professor Helena Nordh på institutionen för Stad och Land som projektledare.

Projektet knyter an till flera av SLU Tankesmedjan Moviums tematiska inriktningar samt har en tydlig komponent som rör miljöanalys av den byggda miljön. Ett av arbetspaketen handlar om att utveckla rekommendationer och sprida kunskap och kommer att ledas av Harald Klein på Movium. Övriga partners i projektet är SLU, Nordregio samt Movium Partners; Nilsson Landscape och Uppsala kommun. Projektet har en budget på 7 Mkr varav 6 Mkr beviljades från Formas.

Om projektet:
I tider av urbanisering och förtätning används regler och verktyg för att utforma bostadsområden som bevarar och utvecklar hälsofrämjande utemiljöer. Men hur säkerställer dessa regler och verktyg kvaliteten på utemiljön i bostadsområden? I detta projekt studeras två regler, WHO:s 300 meter till närmaste grönområde och Naturvårdsverkets 25% krontäckningsgrad i tätorter och ett verktyg, grönytefaktorn.

I nära samarbete med nationella myndigheter och kommuner kommer studien att problematisera, diskutera och sprida kunskap om hur verktygen och reglerna kan användas och utvecklas. Därmed kommer den också att bidra till en debatt om planeringspraktiken och hur den kan skapa bomiljöer som främjar hälsa och välbefinnande.

Vi ställer oss frågor som: Vilka typer av grönytor och deras kvaliteter är hälsofrämjande? Kan existerande regler och verktyg säkerställa kvalitet i utemiljön? Kan dagens bostadspolitik som präglas av kompakthet med små eller ibland obefintliga bostadsgårdar över huvud taget tillgodose behovet av hälsofrämjande utemiljöer?

HARALD KLEIN