Tankesmedjan
Movium

Nu även på engelska!

Publicerad: onsdag 3 maj 2023

Senast ändrad: torsdag 4 maj 2023

Bokens omslag, mörk stadsbild med bokens titel. Foto.

Nu finns Lena Jungmarks bok Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering även på engelska.

Boken finns att köpa i vår nätbokhandel och kan laddas ner som pdf kostnadsfritt från vår hemsida. Lena Jungmark är Nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på SLU Tankesmedjan Movium. Boken gavs ut i svensk version 2021 på Moviums eget förlag Stad & Land.

Barn Plats Lek Stad - Strategier för barnvänlig stadsplanering

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering? Kan konventionen om barnets rättigheter vara ett stöd i komplexa planeringsfrågor? Ger Agenda 2030, Strategi för levande städer och politiken för gestaltad livsmiljö stöd för en barnvänlig stadsplanering?

Child Place Play City – Strategies for Child-friendly Urban Planning

What happens if you plan the city from the child's perspective? How can politicians and decision-makers, with responsibility for children's everyday lives, create the conditions for child-friendly urban planning? Can the Convention on the Rights of the Child be a support in complex planning issues? Does Agenda 2030, Strategy for living cities and the policy for designed living environment support child-friendly urban planning?

Download Child Place Play City in English
Buy the printed book from our webshop

Ladda ner Barn Plats Lek Stad på svenska
Köp den tryckta boken från vår nätbokhandel

FREDRIK JERGMO