Tankesmedjan
Movium
10 apr

STUDENTDESIGNTÄVLING 2024: Återskapad plats – en lund i Lunden

Publicerad: måndag 12 februari 2024

Krematoriekapellet. Foto.
Foto: Jonathan Nyling, Norrköpings pastorat

För fjärde gången i rad har årets studentdesigntävling en platsbunden tävling: Krematorielunden i Norrköping.

Krematorielundens kyrkogård är beläget i centrala Norrköpings sydvästliga utkant. Kyrkogården omgärdar Norrköpings krematorium som byggdes 1938 och som utgör en kulturhistoriskt viktig byggnad i tydlig funktionalistisk stil. Byggnaden är ett verk av den kände norrköpingsarkitekten Kurt von Schmalensee, som även ligger begravd på kyrkogården. Krematoriet genomgick en utbyggnad samt renovering under 2021-2022 där bland annat flera ursprungliga detaljer återskapades enligt 1930-talets modernistiska stilideal. Krematoriets tillbyggnad tilldelades Östergötlands Arkitekturpris 2022.

Allt sedan kyrkogården invigdes 1938 har den utvidgats i flera etapper. Från början täckte den endast en liten del runt själva krematoriebyggnaden men har efterhand utökats för att täcka en större yta av fastigheten. 

Kyrkogården får genom de många rygghäckarna en strikt karaktär som skapar rum i de olika kvarteren. Mot söder präglas kyrkogården av den mot Strömmen sluttande terrängen, delvis ordnad i en terrassering som förstärker den strikta karaktären. Både utanför och inne på kyrkogården finns flera alléer. Höga träd inne på kyrkogårdar vittnar om ett äldre parkideal som råder på våra kyrkogårdar sedan slutet av 1700-talet. I flera av kvarteren finns murar och trappor av kalksten. Dessa liksom de system av gångar/vägar som sträcker sig över kyrkogården är viktiga för kyrkogårdens struktur.

Minneslunden från 1972 är en tidstypisk anläggning med dess klockstapel från 1963. När minneslunden invigdes var det den första i Norrköping. Klockstapeln är en 12 m hög betongbyggnad, även den ritad av stadsarkitekten Kurt von Schmalensee.

Tävlingsplatsen för nybyggnation av askgravlund är kvarter 15. Kvarteret på krematorielunden har aldrig tagits i anspråk och består idag av en stor slänt, delar av ytan har berg i dagen och en liten del av ytan har en äldre delvis förfallen anläggning med mur, trappa och en bassäng. Angränsande kvarter 14 samt 16 är också outnyttjade och består enbart av högvuxna sluttande gräsytor.

Området präglas av stora, mot söder sluttande gräsytor av parklik karaktär, i mitten av ytan finns en bevuxen bergknalle. Slänten sluttar ned mot Motala ström samt har utsikt över närliggande tennisbanor. Idag upplevs slänten som en ’baksida’

Tävlingsuppgiften är att skapa en plats med en gravsättningsyta som ska ha en storlek på minst 1000 kvm och bestå av gräs. För att möjliggöra framtida expansion bör ytan kunna utökas antingen genom utbredning eller genom att höja ytan med 50 cm i minst två omgångar. Askgravlunden behöver ha utrymme för minst 500 namnskyltar. Dessutom bör det finnas utrymme för att placera gravljus och snittblommor som en del av smyckningen.
Lunden ska knytas an till krematoriet historien men också uppfyller dagens krav på funktionalitet och tillgänglighet. Formgivningen ska även i någon form innehålla återanvändande av stenmaterial i form av gravstenar och andra gravanordningar.

SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund, bjuder in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör- design till designtävling 2024.

Inbjudan och program till studenttävling 2024 här:
https://slu-se.instructure.com/courses/11613/files/folder/DOC%20%26%20PDF?preview=1197191

Läs mer om tävlingen och hämta ritningar och annat material här:
https://slu-se.instructure.com/courses/11613

PARVIN MAZANDARANI

Tävlingsperiod: 19 december 2023 till och med 10 april 2024. 
Pris: 1:a pris 10 000 konor, 2:a och 3:e pris vardera 5 000 kronor. 
Vem kan delta i tävlingen: studenter vid SLU:s program för landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör - design och landskapsingenjör, både i Ultuna och Alnarp.

SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund bjuder in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör – design till designtävlingen 2024 för att skapa en innovativ, funktionell och hållbar koppling mellan askgravlunden och det nyrenoverade krematoriet i Norrköping.